Viết hai đoạn với tổng cộng sáu câu, mỗi đoạn ba câu. Nếu cần có thể viết thêm một câu cho mỗi đoạn, nhưng không quá.

Cách nhóm các chi tiết không quá quan trọng, miễn là không nhóm ngẫu nhiên. Không có cách nhóm đúng duy nhất, chỉ có những cách nhóm tốt, giúp người đọc hiểu mạch văn.

Cách gộp thành đoạn

Biểu đồ không có thay đổi qua thời gian

Chia các đối tượng thành hai nhóm: thường là nhóm cao, nhóm thấp. Nếu các đối tượng có đặc điểm chung nào đó cũng có thể nhóm lại, ví dụ như các quốc gia cùng châu lục.

Biểu đồ tròn không có thay đổi qua thời gian (Cambridge 14)

Đoạn chi tiết 1: breakfast, lunch Đoạn chi tiết 2: dinner, snacks

Biểu đồ có thay đổi qua thời gian

Biểu đồ có ba đối tượng trở xuống

Chia thành hai giai đoạn, mỗi giai đoạn trình bày trong một đoạn văn.

Biểu đồ cột có thay đổi qua thời gian (Cambridge 13)

Đoạn chi tiết 1: 1981-1971 (cả hai đối tượng)

Đoạn chi tiết 2: 1971-2011 (cả hai đối tượng)

Lưu ý: Điểm giữa (1971) là tôi chọn cho dễ viết, không nhất thiết cứ phải là 1971.

Biểu đồ có bốn đối tượng trở lên

Chia thành hai nhóm, mỗi nhóm trình bày toàn bộ giai đoạn.

Sách Cambridge

Đoạn chi tiết 1: Petrol and Oil, Coal, Natural Gas (cả giai đoạn)

Đoạn chi tiết 2: Nuclear, Solar/Win, Hydropower (cả giai đoạn)

Tóm lại, nên đi theo một cách chia nhất định nào đó để nhanh chóng xử lý thông tin khi làm bài.

Tagged in:

,