6 bước làm bài Task 1

(Không dành cho Maps và Process Diagram)

Bước 1: Hiểu biểu đồ và viết đoạn mở bài với NVSR

Thời gian: 2 phút

Lưu ý: Xác định thì cần sử dụng và viết tên thì ngay cạnh biểu đồ để tự nhắc nhở.

Bước 2: Viết đoạn tổng quan với CLEAR

Thời gian: 3 phút

Bước 3: Chia nhóm để viết đoạn thân bài với Quy tắc Số 4

Thời gian: 30 giây

Bước 4: Lập dàn bài với PIG

Thời gian: 3-4 phút

Lưu ý: Một dàn bài tốt, cộng với kỹ năng viết câu, giúp chúng ta viết bài nhanh và chính xác.

Bước 5: Viết hai đoạn thân bài với STUDENTS CAN WRITE và các cấu trúc bổ trợ

Thời gian: 8 phút

Bước 6: Kiểm tra

Thời gian: 1 phút

Kiểm tra thì sử dụng trong bài.

Kiểm tra các lỗi thường gặp

 • Lỗi hoà hợp chủ ngữ – động từ (subject-verb agreement)
 • Lỗi nối bằng dấu phẩy (comma splice)
 • Lỗi câu gãy (fragment)

Làm gì khi lập dàn bài

Trước hết, chia thông tin vào hai nhóm, tương ứng với hai đoạn (xem lại cách thức trong bài trước).

Dùng 6 gạch đầu dòng, tương ứng với 6 câu sẽ viết. 3 câu mỗi đoạn.

Với mỗi đoạn, dùng PIG chọn thông tin. 🐷

PIG chính là 3 hành động mà bạn sẽ làm khi chọn thông tin cho mỗi đoạn: Pick, Ignore, Group

 • Pick (chọn ra những con số quan trọng như cao nhất, thấp nhất, hoặc hoàn toàn không thay đổi qua thời gian v.v.)
 • Ignore (bỏ qua những thông tin ở khoảng giữa)
 • Group (nhóm các con số tương tự lại với nhau, bằng hai cách)
  • lấy số trung bình (ví dụ around 9 million tons)
  • lấy số cao nhất (ví dụ under 10 million tons)
  PIG có hiệu quả với những bài dày đặc số liệu (như biểu đồ đường và bảng). Tất nhiên cũng sẽ có những bài chúng ta dùng hết các số liệu trên biểu đồ.

Áp dụng viết bài

Cambridge IELTS Official Guide

BƯỚC 1: Biểu đồ cột thể hiện các nhóm tuổi và tỷ lệ quyên tiền từ thiện trong mỗi nhóm. Tức là trong mỗi nhóm, cứ 100 người thì có từng ấy người quyên tiền. Như vậy đối tượng ở đây là “the percentage of people aged 36-50 who…”. Bài này sử dụng thì quá khứ đơn (và có thể quá khứ hoàn thành). Bằng NVSR, chúng ta có đoạn mở bài:

The bar chart compares the percentage of British of different age groups that donated money to charity in 1990 and 2010.

BƯỚC 2: Viết đoạn tổng quan. Ở đây ta dùng Change và Lowest/Highest (nhưng không phải cho một nhóm cụ thể mà gộp lại: ở đây nhóm tuổi young adults 18-35 có tỷ lệ quyên góp thấp hơn so với nhóm middle-aged adults hoặc già hơn).

It is clear that donation rates among young adults (18-35) were lower than those of middle-aged adults or older. Also worth notice is that over these 2 decades donation rates declined among those 50 and younger, while the opposite was true for those 51 and older.

BƯỚC 3: Với bài có nhóm tuổi, một cách chia hợp lý là: một đoạn về các nhóm trẻ hơn và một đoạn về các nhóm già hơn.

Đoạn 3: 18-25, 26-35

Đoạn 4: 36-50, 51-65, >65

BƯỚC 4: Lập dàn bài

 • 1990: nhóm 18-25 có tỷ lệ quyên góp là 17% (tức là cứ 100 người thì 17 người quyên góp)
 • 1990: nhóm 26-35 có tỷ lệ cao hơn: 31%
 • 2010: tỷ lệ của hai nhóm này đều giảm, còn 7% và 24%
 • 1990: tỷ lệ cao nhất thuộc về nhóm 36-50: 42%
 • 2010: tỷ lệ trong nhóm 36-50 giảm, thấp hơn tỷ lệ của nhóm 51-65 (40%)
 • Cuối cùng, nhóm hơn 65 có tỷ lệ khoảng 1/3 trong cả hai năm (nhóm lại bằng PIG)

BƯỚC 5: Viết bài

Specifically, in 1990 the percentage of those aged 18-25 giving money to charity was 17%. In the same year, the 26-35 age group had a much higher percentage (31%). However, by 2010, these figures had dropped: the former age group had a donation rate of only 7% and the latter around one quarter.

In 1990, the highest proportion of donors could be seen in the 36-50 age group, at 42%. However, it fell by about 7 percentage points in 2010, standing behind the 51-65 age group who had a rate of 40%. Finally, in both years, around one third of those over 65 performed this charitable deed.

BƯỚC 6: Kiểm tra nhanh toàn bộ bài viết.

Bài hoàn chỉnh

The bar chart compares the percentage of British of different age groups that donated money to charity in 1990 and 2010.

It is clear that donation rates among young adults (18-35) were lower than those of middle-aged adults or older. Also worth notice is that over these 2 decades donation rates declined among those 50 and younger, while the opposite was true for those 51 and older.

Specifically, in 1990 the percentage of those aged 18-25 giving money to charity was 17%. In the same year, the 26-35 age group had a much higher percentage (31%). However, by 2010, these figures had dropped: the former age group had a donation rate of only 7% and the latter around one quarter.

In 1990, the highest proportion of donors could be seen in the 36-50 age group, at 42%. However, it fell by about 7 percentage points in 2010, standing behind the 51-65 age group who had a rate of 40%. Finally, in both years, around one third of those over 65 performed this charitable deed.

(174 chữ)

Tagged in:

,