IELTS Speaking Challenges

Sẵn sàng cho kỳ thi 😎

Chọn thử thách

Các chủ đề bắt buộc

👉 Part 1 - Studies

👉 Part 1 - Hometown

👉 Part 1 - Accommodation


Các chủ đề gần đây

👉 2021-22

👉 2020


Part 2

✌️ 2021-22